رد کردن پیوندها
گواهی حیات

گواهی حیات

 

در صورتی که حقوق بازنشستگی خود را در خارج از آلمان دریافت می‌کنید، می‌بایست سالانه شرایط مشمولیت خود برای دریافت آن را اثبات نمایید. شما می‌توانید این تأیید را از طریق مصاحبه حضوری و با به همراه داشتن مدرک شناسایی [آیا باید مدرک آلمانی باشد؟ -خیر] نزد سفارت انجام دهید. در ادامه باید خودتان مدارک را برای صندوق بازنشستگی ارسال نمایید. این گواهی رایگان است.

 

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن