رد کردن پیوندها

سؤالات متداول

سؤالات متداولِ مربوط به کشور آلمان

اطلاعات کلی

قبل از درخواست

روند درخواست

مدارک

خدمات اضافی

بعد از درخواست

ویزای توریستی

ویزای تجاری

ویزای ترانزیت فرودگاهی

ویزای درمانی

ویزای همراه بیمار

ویزای سفر شخصی یا بازدید از خانواده

ویزای شرکت در کنگره و سمینار

ویزای مأموریت کاری

ویزای نمایشگاهی

ویزای مسابقات ورزشی

جستجو
کشیدن