رد کردن پیوندها

قصد بازگشت به ایران

قصد بازگشت به ایران

بر اساس ماده 21 بند 1 آئین نامه روادید، تنها در صورتی اجازه صدور روادید شنگن وجود دارد که سفارت از خروج به موقع متقاضی از منطقه شنگن قبل از پایان اعتبار روادید، اطمینان حاصل نماید.
در این راستا سفارت اقدام به تهیه ارزیابی بازگشت می‌کند که عوامل ذیل در آن نقش دارند:
– وابستگی خانوادگی در ایران (همسر، کودکان زیر سن قانونی، قیمومت و …)

– وابستگی شغلی (وجود رابطه کاری و داشتن قرارداد کار)

– وابستگی اقتصادی (سایر درآمدهای ثابت، به عنوان مثال از طریق دریافت اجاره و یا داشتن ملک)

– رعایت مقررات استفاده از روادید شنگن در سفرهای پیشین

– تغییرات شرایط زندگی از زمان دریافت آخرین روادید شنگن
سفارت یادآور می‌گردد که ممکن است موارد دیگری نیز در این ارزیابی لحاظ گردند.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن