رد کردن پیوندها

هدف سفر در ارتباط با روادید شنگن

هدف سفر در ارتباط با روادید شنگن

 

سفارت طبق ماده 21 بند b3 آئین نامه روادید، توجیه منطقی هدف سفر را بر اساس مدارک ارائه شده از سوی شما بررسی می‌نماید.
این بررسی با توجه به هدف سفر، شامل موارد ذیل می‌شود:
وجود و اصالت دعوت‌نامه (در صورت بازدید از نمایش‌گاه: بلیت ورودی)

انطباق اعتبار روادید مورد درخواست با اعتبار دعوت‌نامه (در صورت بازدید از نمایش‌گاه: طول مدت نمایش‌گاه)
استفاده از روادیدهای پیشین به دعوت همین میزبان
مدارک مرتبط با نوع رابطه کاری
ضرورت درمان پزشکی
وجود رابطه کاری و قرارداد کاری با مؤسسه‌ای که این سفر به مأموریت از جانب آن صورت می‌گیرد.

ممکن است موارد دیگری نیز لحاظ گردد.
در برگه‌های راهنما، فهرستی از مدارکی موجود است که می‌توانید به کمک آن‌ها هدف سفر خود را تأیید نمایید.

پیام بگذارید

جستجو
کشیدن